Uvijeti i odredbe korištenja

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacije objavljene na ovim stranicama mogu imati najrazličitije izvore čiju točnost, vjerodostojnost i stručnu opravdanost nije uvijek moguće utvrditi, odnosno ocijeniti te ne održavaju nužno stavove Inicijative Slobodni zajedno, njenih pojedinih članova, niti osoba koje su iste prenijele objavom na ovoj internet stranici.

Svaka primjena ideja i informacija sadržanih na ovim stanicama smatrat će se činom poduzetim na vlastitu odgovornost pojedinca. Inicijativa Slobodni zajedno i/ili administratori stranice ne preuzimaju odgovornost za isto.

OPĆE INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

U Inicijativi Slobodni zajedno svjesni smo značenja zaštite osobnih podataka, zato s vašim podacima postupamo odgovorno i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka te s njima prihvaćenim temeljnim načelima zaštite osobnih podatka.

Zbog lakšeg pregleda podataka koje prikupljamo, u koju svrhu, kako s njima postupamo i kakva prava imate vi koji nam povjeravate svoje osobne podatke pripremili smo ove Opće informacije o zaštiti osobnih podataka.

Izrazi koji se koriste u ovoj ispravi imaju značenja istovjetna onima koja su definirana Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe u Republici Hrvatskoj.

O odgovornoj osobi

Voditelj, odnosno izvršitelj obrade osobnih podataka je, zavisno od uloge, Inicijativa Slobodni zajedno koja je dostupna na niže navedenim kontakt podacima.

Koje kategorije podataka obrađujemo?

U sklopu vašeg posjeta ovoj internetskoj stranici ili za potrebe rada Inicijative Slobodni zajedno obrađivat ćemo sljedeće osobne podatke koje nam stavite na raspolaganje:

  • e-adresu
  • ostale kontakt podatke koje nam svojevoljno stavite na raspolaganje

Kada i kako prikupljamo osobne podatke?

U Inicijativi Slobodni zajedno prikupljamo osobne podatke iz različitih izvora. U većini slučajeva šaljete ih vi aktivnostima na našoj internetskoj stranici (pristup na našu službenu internet stranicu, kontakt preko internetskog obrasca, prijava na e-novosti, preuzimanjem isprava, sudjelovanjem u anketi i sl.). Nadalje, možete nas kontaktirati e-poštom, telefonom, preko društvenih medija ili na događajima i tribinama te na taj način učiniti svoje osobne podatke dostupnima.

Pravne osnove obrade osobnih podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je vaša privola. Drugim riječima, podatke koje stavljate na raspolaganje Inicijativi Slobodni zajedno stavljate nam na raspolaganje isključivo dobrovoljno.

Svrha obrade

Vaše osobne podatke prikupljamo isključivo kako bi s vama mogli komunicirati u okviru djelovanja Inicijative Slobodni zajedno. Članstvo u Inicijativi Slobodni zajedno je anonimno, a podaci koje nam šaljete ostaju tajni i koriste se isključivo u svrhu daljnje komunikacije s vama.

Kolačići i internetska tehnologija

Stranice inicijative Slobodni zajedno ne koriste kolačiće.

Tko koristi Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke mogu koristiti suradnici Inicijative Slobodni zajedno odnosno osobe koje za nas obavljaju zadatke u okviru svojih radnih zaduženja i ovlaštenja, pri čemu ih obvezuje čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Prosljeđivanje osobnih podataka izvan društva

Vaši osobni podaci se ne prosljeđuju bilo kojoj trećoj osobi izvan Inicijative Slobodni zajedno, osim eventualno vanjskim pružateljima usluga kada je to potrebno radi djelovanja Inicijative Slobodni zajedno ili trećim osoba kada smo na takvo što obvezani zakonom.

Vanjski pružatelji usluga

Za potrebe svrhovitog i učinkovitog djelovanja Inicijative Slobodni zajedno, gdje je to potrebno, vaši osobni podaci mogu biti dostupni ili proslijeđeni izabranim vanjskim pružateljima usluga (IT usluge postave i održavanja službene internet stranice, pohrane liste članstva i sl.), pri čemu će isti biti obvezani na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Prosljeđivanje podataka trećim osobama

Vaše osobne podatke možemo biti dužni na temelju odgovarajućih zakonskih odredbi proslijediti drugim korisnicima koji imaju zakonsku osnovu za takav zahtjev. Radi se, uglavnom, o državnim tijelima (npr. porezna uprava, sud, policija i sl.) i drugim nositeljima javnih ovlasti.

Iznošenje u treće države

Inicijativa Slobodni zajedno neće iznositi vaše osobne podatke u bilo koje treće države.

Vrijeme pohranjivanja osobnih podataka

Inicijativa Slobodni zajedno će obrađivati osobne podatke dokle god postoji ovdje opisana pravna osnova za obradu osobnih podataka. Oni podaci koje je nužno zadržati zavisit će o posebnim okolnostima svakog pojedinačnog slučaja, uzimajući u obzir razloge za prikupljanje osobnih podataka, prirodu osobnih podataka, relevantne zakonske i/ili operativne potrebe za zadržavanje.

Inicijativa Slobodni zajedno može zadržati osobne podatke stranke najmanje tri godine od dana posljednje interakcije sa vama, sukladno važećem pravnom okviru, ili dulje ako je to pretpostavka ispunjenja zakonskih obveza.

Inicijativa Slobodni zajedno će zadržati osobne podatke posjetitelja naše službene internetske stranice najmanje tri godine od dana posljednje interakcije sa posjetiteljem, sukladno važećem pravnom okviru, ili dulje ako je to pretpostavka ispunjenja zakonskih obveza.

Osobne podatke koje prikupljamo na temelju vaše privole pohranjujemo najkraće moguće vrijeme, dok postoji svrha za njihovo prikupljanje odnosno do opoziva privole.

Podaci pohranjeni iz razloga dokazivanja sukladnosti s vašim zahtjevima obrađivat će se do trenutka dok sukladnost nije dokazana ili postala irelevantna zbog zakonskih ili drugih razloga.

Po isteku trajanja obrade Inicijativa Slobodni zajedno će osobne podatke brisati, odnosno uništiti bez obveze davanja bilo kakve daljnje obavijesti ili bilo kakve daljnje odgovornosti.

Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka

Pristup vašim osobnim podacima i ispravak netočnih podataka

Od nas imate pravo zatražiti potvrdu o tome koje vaše osobne podatke obrađujemo, imate pravo na pristup osobnim podacima, pravo na informacije o svrsi obrade, korisnicima, rokovima pohranjivanja i na druge informacije u skladu s ovim ”Općim informacijama o zaštiti osobnih podataka” i važećim propisima. Možete zatražiti da ispravimo vaše eventualno netočne podatke. Molimo vas da nas obavijestite o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka kako bi podaci koje imamo o vama bili točni i ažurni.

Pravo na brisanje podataka

Ako se obrada osobnih podataka temelji na vašoj privoli, istu možete bilo kada pisanim putem opozvati. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju takve suglasnosti prije njezina opoziva.

Brisanje podataka možete zatražiti ako:

  • osobni podaci nisu više potrebni u svrhu za koju su dostavljeni ili drugačije obrađeni
  • su osobni podaci obrađeni protivno primjenjivom propisu
  • je osobne podatke potrebno brisati u svrhu postupanja po pravnoj obvezi propisanoj pravom EU-a ili hrvatskim pravom.

Pravo na brisanje ograničeno je ako je nastavak obrade osobnih podataka potreban skladno članku 17. Opće uredbe. Imate pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u skladu s člankom 18. Opće uredbe.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo svoje osobne podatke koje ste nam proslijedili dobiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom obliku i prenijeti ih drugom voditelju obrade u skladu s vašim zahtjevima u okviru ograničenja i pod uvjetima koje određuje zakonodavstvo (ako se obrada osobnih podataka temelji na suglasnosti ili ugovoru, ako se osobni podaci obrađuju automatizirano i ako je tehnički izvedivo).

Pravo na pritužbu kod ovlaštenika prava na informaciju Republike Hrvatske

Inicijativa Slobodni zajedno osigurava da se vaši osobni podaci obrađuju u svakom trenutku zakonito i u skladu s propisima. Ako ste unatoč tomu mišljenja da se vaši osobni podaci pohranjuju ili drukčije obrađuju protivno valjanim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu kod ovlaštenika prava na informaciju Republike Hrvatske.

Opoziv privole

Privolu na temelju koje obrađujemo vaše osobne podatke možete u svakom trenutku opozvati slanjem poruke na e-adresu: slobodnizajedno@gmail.com

Vaša se prava mogu ograničiti u skladu s člankom 23. Opće uredbe.

Podaci za kontakt voditelja/izvršitelja obrade osobnih podataka

Vaša eventualna pitanja u vezi s ovim Općim informacijama o zaštiti osobnih podataka i ostvarivanjem prava pošaljite na adresu: slobodnizajedno@gmail.com

Izmjene

Zadržavamo pravo izmijeniti, odnosno ažurirati naša pravila o obradi osobnih podataka iz ove Opće informacije o zaštiti osobnih podataka u svrhu unaprjeđenja naše internetske stranice ili djelovanja.

Obavijest o prethodnoj izmjeni bit će objavljena na našoj internetskoj stranici.

Ažurirano: 05.03.2022.